Všeobecné obchodní podmínky

vypracované v souladu s 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „občanský zákoník“, ve znění pozdějších předpisů

pro smluvní vztahy mezi dodavatelem

Balance Way s.r.o

Sídlo: Postřekov 330

345 35 Postřekov

IČ 176 18 673

- a zákazníky – smluvními partnery dodavatele

Článek I.

Základní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky (dále též „obchodní podmínky“) upravují v souladu s § 1751 občanského zákoníku obsah práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi dodavatelem a jeho zákazníky.

Smluvní vztah mezi dodavatelem a zákazníkem vzniká okamžikem, kdy dodavatel potvrdí objednávku zákazníka učiněnou na základě prezentace zboží a služeb dodavatele v podobě webového katalogu (viz čl. II odst. 1 až 3 těchto obchodních podmínek).

Odesláním objednávky způsobem podle čl. II níže vyjadřuje zákazník bezvýhradný souhlas s obsahem těchto obchodních podmínek.

Oddíl A – obecná ustanovení o prodeji zboží a poskytování služeb

Článek II.

Objednací a dodací podmínky

II. 1 Objednávky:

Zákazník je oprávněn objednávat od dodavatele výrobky a služby z nabídkového sortimentu dodavatele podle své potřeby formou vyplnění objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách dodavatele.

Objednávky je zákazník povinen zasílat dodavateli prostřednictvím e-shopu na jeho webových stránkách s využitím tam zveřejněných kontaktních údajů.

Dodavatel je povinen potvrdit neprodleně doručení objednávky, a to na kontakty, které zákazník pro ten účel v objednávce písemně určí. V tomto potvrzení zašle prodávající zákazníkovi rovněž znění těchto podmínek.

Každá objednávka musí obsahovat minimální obsahové náležitosti označené v interaktivním formuláři umístěném na webových stránkách prodávajícího hvězdičkou.

II. 2 Termín dodání

Termín dodání zboží určuje dodavatel v potvrzení objednávky, a to podle stavu skladových zásob:

Zboží skladem
doba pro expedici zboží: 3 až 7 pracovních dnů
Zboží není skladem
doba pro expedici zboží: podle podmínek dodavatele (obvykle maximálně 14 dnů od doručení objednávky)
Lhůtu pro poskytnutí služby určuje dodavatel podle charakteru objednané služby.

II. 3 Dodání zboží

Zákazník je povinen dodané zboží na výzvu dodavatele (resp. dopravce určeného dodavatelem) převzít a převzetí písemně potvrdit na dodacím listu. Zákazník je oprávněn požadovat jedno písemné vyhotovení dodacího listu.

Zákazník se zavazuje zboží převzít, pokud je bezvadné nebo pokud vykazuje pouze drobné vady, které nebrání řádnému užívání zboží k účelu, k němuž má sloužit. Budou-li při předání zboží zjištěny vady, které brání jeho řádnému užívání, je zákazník oprávněn odmítnout převzetí zboží a dodavatel se dostává se svou povinností dodat zboží do prodlení.

Zboží je dodané:

a) dnem, kdy zákazník zboží fakticky převezme, nebo

b) dnem, kdy dodavatel umožní v souladu se smlouvou zákazníkovi zboží převzít a zákazník zboží nepřevezme v rozporu se smlouvou (tím není dotčeno oprávnění odmítnout převzetí zboží pro vady bránící jeho řádnému užívání),

dále též “den dodání zboží”.

Bude-li zboží dodané podle písm. b) výše, je dodavatel oprávněn požadovat od zákazníka zaplacení smluvní pokuty ve 0,05% z celkové kupní ceny za každý den, kdy bude zboží fakticky zůstávat ve sféře vlivu dodavatele proto, že nedošlo k jeho skutečnému převzetí ze strany zákazníka. Tím není dotčen nárok dodavatele na náhradu škody.

II. 4 Prodlení dodavatele s dodáním zboží/poskytnutím služby

Bude-li dodavatel v prodlení s dodáním zboží či poskytnutím služby, je zákazník oprávněn požadovat od dodavatele zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové kupní ceny zboží, s jehož dodávkou je dodavatel v prodlení, resp. z celkové ceny služby, s jejímž poskytnutím je dodavatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

Článek III.

Kupní cena/odměna za poskytnutí služby. Platební podmínky

III. 1 Výše ceny

Cena zboží či služby bude účtována podle aktuálních ceníků prezentovaných na webových stránkách dodavatele ke dni doručení objednávky zákazníka; dodavatel je v souladu s § 1752 občanského zákoníku oprávněn ceníky měnit. Tím není dotčeno právo ujednat si cenu zvláštním ujednáním v kupní smlouvě/smlouvě o poskytnutí služby – takové ujednání má přednost před ceníkem.

V případě rámcových smluvních vztahů (opakované dodávky zboží, opakované poskytování služeb) je zákazník, který se změnou ceníku nesouhlasí, oprávněn smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 3 měsíců, která začíná plynout od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli.

III. 2 Splatnost ceny

Splatnost kupní ceny/ceny poskytnuté služby se řídí způsobem platby, který zákazník v rámci objednávky zvolí. Potřebné informace ohledně splatnosti kupní ceny/ceny služby a ohledně poplatků souvisejících s volbou konkrétního způsobu platby získá zákazník při objednávání zboží v rámci vyplňování objednávkového formuláře.

III. 3 Prodlení zákazníka s úhradou

Bude-li zákazník v prodlení s úhradou kupní ceny zboží, je dodavatel oprávněn požadovat kromě dlužné částky také úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Bude-li zákazník v prodlení s úhradou kupní ceny zboží v souvislosti s některou z dřívějších dodávek zboží, je prodávající v případě další objednávky téhož zákazníka oprávněn požadovat platbu kupní ceny předem a pozastavit do dne plné úhrady plnění dalších objednávek zákazníka, aniž by se dostal s plněním do prodlení.

Bude-li zákazník v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 30 dnů, je dodavatel dále oprávněn od smlouvy odstoupit formou písemného oznámení adresovaného zákazníkovi. Tím není dotčen nárok dodavatele na úroky z prodlení, smluvní pokutu a náhradu vzniklé škody.

Článek IV.

Přechod nebezpečí škody na zboží. Nabytí vlastnického práva ke zboží. Změna okolností

IV. 1 Přechod nebezpečí škody na zboží

Ve smluvním vztahu podle čl. I přechází nebezpečí škody na zboží na zákazníka dnem dodání zboží (viz čl. II výše).

IV. 2 Vlastnické právo ke zboží

Uzavřou-li smluvní strany smlouvu ve smyslu čl. I těchto podmínek, vlastnické právo ke zboží dodanému na základě této smlouvy přechází na zákazníka teprve dnem, kdy zákazník řádně uhradí kupní cenu zboží (včetně případného příslušenství) v souladu se sjednanými podmínkami.

IV. 3 Změna okolností

Uzavřou-li smluvní strany smlouvu ve smyslu čl. I těchto podmínek, přebírá tím na sebe zákazník nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek V.

Odpovědnost za vady

V. 1 Definice vad

Pokud dodavatel nedodá zboží v sortimentu, množství nebo jakosti odpovídajících požadavkům zákazníka podle objednávky, má zboží vady.

Pokud poskytnutá služba neodpovídá požadavkům zákazníka podle objednávky

V. 2 Prohlídka zboží

Zákazník se zavazuje provést prohlídku zboží nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne dodání zboží (čl. II výše).

V. 3 Vytknutí vady plnění

Pokud bude dodané plnění v průběhu 2 let od jeho dodání zákazníkovi vykazovat vady, je zákazník povinen o zjištěných vadách dodavatele písemně informovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a v písemném oznámení o reklamaci zároveň určit, který nárok vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady v souvislosti se zjištěnými vadami uplatňuje.

V. 4 Nároky zákazníka z vad plnění

Podstatné porušení smlouvy:

Je-li reklamace oprávněná a představuje-li zjištěná vada podstatné porušení smlouvy ze strany dodavatele, je zákazník oprávněn uplatnit následující nároky:

odstranění vady opravou věci (u odstranitelných vad), nebo
dodání náhradního zboží stejného druhu, nebo
přiměřenou slevu z ceny, popř.
odstoupení od smlouvy.
Právo na odstoupení od smlouvy zákazník nemá, pokud neoznámí vadu zboží včas.

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li reklamace oprávněná a představuje-li zjištěná vada nepodstatné porušení smlouvy ze strany dodavatele, je zákazník oprávněn uplatnit následující nároky:

odstranění vady opravou věci (u odstranitelných vad), nebo
přiměřenou slevu z ceny.
Společná ustanovení:

Neučiní-li zákazník volbu nároku v písemné reklamaci vady, je oprávněn určit způsob kompenzace vady dodavatel.

Dodavatel se zavazuje vydat zákazníkovi na požádání písemný protokol o průběhu reklamačního řízení.

Zákazníkům přísluší náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Neuplatní-li však právo na tuto náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud dodavatel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas

Oddíl B – speciální pravidla pro ochranu spotřebitelů

Článek VI

Informační povinnost prodávajícího vůči spotřebitelům.

VI. 1 Informace pro spotřebitele před uzavřením smlouvy

Všeobecné informace:

Spotřebitel je oprávněn obdržet před uzavřením smlouvy následující údaje:

a) totožnost dodavatele, kontaktní údaje

b) popis zboží a jeho hlavních vlastností, popř. popis služby

c) cenu zboží či služby, popř. způsob jejího výpočtu včetně daní a poplatků

d) způsob platby a způsob dodání zboží/poskytnutí služby

e) náklady na dodání (zejména náklady spojené s dopravou zboží na místo určení) – konkrétní informace o nákladech spojených s dopravou zboží (popř. jiných souvisejících nákladech s dodáním zboží či poskytnutím služby) získá zákazník při objednávání zboží či služby v rámci vyplňování objednávkového formuláře

f) údaje o právech z vadného plnění a ze záruky, včetně podmínek pro uplatňování těchto práv (viz oddíl A, čl. V a oddíl B, čl. VIII)

g) údaj o době trvání závazku a podmínkách jeho ukončení – při uzavírání rámcových smluv na dobu neurčitou.

Informace v případě uzavření smlouvy distančně

Při uzavírání smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (e-shop, elektronická pošta), je spotřebitel oprávněn obdržet před uzavřením smlouvy následující údaje:

a) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu, je-li vyžadována

b) při smlouvě na opakované plnění nejkratší dobu, po kterou bude smlouva závazná

c) při smlouvě na dobu neurčitou údaj o ceně

d) údaj o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží/poskytnutí služby

e) údaje o právu na odstoupení od smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupech pro uplatnění tohoto práva, včetně údaje o nákladech spojených s navrácením zboží

f) údaj o mimosoudním vyřizování stížností spotřebitelů.

VI. 2 Evidence. Potvrzování objednávek. Dokumentace pro spotřebitele

Dodavatel ukládá ve své interní evidenci každou smlouvu uzavřenou se spotřebitelem.

Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, potvrdí dodavatel prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně obdržení takové objednávky. Tato povinnost neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

Pokud se smlouva se spotřebitelem uzavírá prostřednictvím individuální elektronické pošty, poskytne dodavatel spotřebiteli v textové podobě znění smlouvy a znění obchodních podmínek.

Článek VII

Odstoupení spotřebitele od smlouvy.

VII. 1 Lhůta pro odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta plyne:

a) ode dne převzetí zboží (u jednorázových kupních smluv)

b) ode dne převzetí poslední dodávky zboží, jde-li o jednorázovou dodávku zboží po částech

c) ode dne převzetí první dodávky zboží, jde-li o odstoupení od rámcové smlouvy o pravidelné opakované dodávce zboží

d) ode dne uzavření smlouvy v případě poskytování služeb.

Tato lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle oznámení o odstoupení od smlouvy před jejím uplynutím.

VI. 2 Oznámení o odstoupení

Spotřebitel je v případě využití právo k odstoupení od smlouvy podle odst. 1 povinen doručit dodavateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy, které musí obsahovat následující údaje:

a) označení dodavatele

Soňa Weigand, Postřekov 330, PSČ 345 35 Postřekov 

b) text: „oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu následujícího zboží/od smlouvy o poskytování následujících služeb:“

c) označení zboží/služeb, kterých se týká smlouva, od které spotřebitel odstupuje

d) datum objednání zboží/služeb

e) datum obdržení zboží/poskytnutí služby

f) jméno a příjmení spotřebitele

g) adresa spotřebitele

h) podpis spotřebitele.

VI. 3 Odstoupení v případě smlouvy o poskytování služeb

V případě smlouvy o poskytování služeb nezačne dodavatel s poskytováním služby před uplynutím lhůty 14 dnů od uzavření smlouvy, ledaže spotřebitel s poskytnutím služeb před uplynutím této lhůty výslovně souhlasí. V tomto případě nemá spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy.

VI. 4 Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, je povinen předat dodavateli nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od dodavatele obdržel. Náklady spojené s vrácením zboží v případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel.

Pokud spotřebitel využije svého práva odstoupit od smlouvy, dodavatel mu vrátí nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. To se netýká nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání, který zvolil spotřebitel a který je jiný než nejlevnější způsob dodání nabízený ze strany dodavatele.

Pro vrácení plateb použije dodavatel stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro počáteční transakci, pokud spotřebitel výslovně neurčí jinak.

Dodavatel není povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.

Spotřebitel odpovídá dodavateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Článek VIII

Práva spotřebitele z vadného plnění.

VIII. 1 Odpovědnost dodavatele za vady/záruka

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady.

Pokud se vada projeví v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. 

Bude-li na obalu dodaného zboží uvedena doba použitelnosti, má spotřebitel práva ze záruky, tj. dodavatel v takovém případě odpovídá i za vady, které na věci vznikly až po převzetí.

Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

VIII. 2 Nároky spotřebitele v souvislosti s vadami plnění

V souvislosti se zjištěním vad zboží je spotřebitel oprávněn uplatnit nároky způsobem a v rozsahu podle oddílu A, čl. V výše.

VIII. 3 Spotřebitelské spory

Spotřebitelský spor z kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb je spotřebitel oprávněn řešit rovněž mimosoudně postupem podle § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tj. podáním návrhu na mimosoudní řešení u České obchodní inspekce (http://adr.coi.cz) – tzv. ADR-řízení.

K řešení spotřebitelského sporu lze rovněž využít platformu pro řešení sporů online; tato platforma je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článek IX

Zpracování a ochrana osobních údajů

IX. 1 Rozsah zpracovávaných osobních údajů zákazníků

Zákazník bere na vědomí, že prodávající v rámci smluvního vztahu se zákazníkem zpracovává osobní údaje zákazníka v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Právním titulem ke zpracování těchto údajů je ve smyslu platné právní úpravy plnění smlouvy a oprávněné zájmy prodávajícího.

 

IX. 2 Obchodní sdělení

Zákazník bere na vědomí, že podrobnosti elektronických kontaktů získané od zákazníků v souvislosti s dodávkami jeho zboží či služeb mohou být podle platné právní úpravy (zákon č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) využívány za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se produktů a služeb, které dodavatel jako správce osobních údajů v rámci svého podnikání poskytuje, prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů

Výše popsané využití poskytnutých elektronických kontaktů může být kdykoliv odmítnuto jednoduchým sdělením odeslaným na kontaktní e-mailovou adresu – viz blíže informace o zpracování osobních údajů zveřejněné v rubrice „Ochrana osobních údajů“ v menu e-shopu dodavatele na jeho webových stránkách

IX. 3 Zpracovatelé osobní údaje

Zpracováním osobních údajů zákazníka může dodavatel pověřit třetí osobu jako zpracovatele.

Dodavatel nebude předávat osobní údaje zákazníka bez jeho souhlasu žádné třetí osobě (s výjimkou státních orgánů při výkonu jejich pravomoci a s výjimkou osob dopravujících zboží za účelem splnění povinnosti dodat zboží na sjednané místo určení).

IX. 4 Forma zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, popř. též v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

IX. 5 Práva spotřebitele na úseku ochrany osobních údajů

Postupem podle čl. I těchto obchodních podmínek zákazník:

a) potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a

b) prohlašuje, že byl poučen o svých právech na úseku ochrany osobních údajů:

právo požadovat bezplatně přístup k osobním údajům (článek 15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále též „nařízení GDPR“)
právo na opravu osobních údajů (článek 16 nařízení GDPR)
právo na výmaz osobních údajů za podmínek podle článku 17 nařízení GDPR
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (článek 21 nařízení GDPR)
právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (článek 77 nařízení GDPR)
právo na omezení zpracování osobních údajů (článek 18 nařízení GDPR)
Ad iv) výše:

Pokud by se zákazník domníval, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu se zákonem, může vznést námitku proti zpracování osobních údajů; je-li taková námitka oprávněná, dodavatel jako správce osobních údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li dodavatel námitce, má zákazník právo stížnosti u dozorového úřadu (ÚOOÚ).

Oddíl C – Společná ustanovení

Článek X.

Závěrečná ustanovení

Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku vůči dodavateli vyplývající ze smluvního vztahu založeného podle čl. I těchto obchodních podmínek na žádnou třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu dodavatele.

Smluvní vztah mezi dodavatelem a jeho zákazníky podléhá výlučně právu ČR.

Záležitosti, které tyto obchodní podmínky výslovně neupravují, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přijetím návrhu prodávajícího ve smyslu čl. I prodávající a zákazník potvrzují, že jsou seznámeni s všeobecnými obchodními podmínkami a že s těmito podmínkami bezvýhradně souhlasí.

V Postřekově dne 21.03.2023